Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I

Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I là một trong những lưu trữ lịch sử lớn của nhà nước, là tổ chức sự nghiệp thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, có chức năng trực tiếp quản lý và thực hiện hoạt động lưu trữ đối với tài liệu lưu trữ thuộc phạm vi quản lý.

Elite thực hiện thi công trưng bày cố định và trưng bày tạm thời, cung cấp các vật phẩm quảng cáo tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.